Akademia e Lidershipit Rinor

Datë 23.02.2019

Tema: Instrumentet e Demokracisë dhe Pjesëmarrja e Qytetarëve

Guest speaker/I Ftuar:
Z.Robert WILTON, Deputy Head of OSCE Presence in Albania

✏️ BIO

Robert Wilton, a British seconded, joined the OSCE Presence in May 2013.
He was Advisor to the Prime Minister of Kosovo from 2006 to 2008, and from 2010 to 2012 the Head of Policy for the international mission supervising Kosovo’s implementation of its independence package. He has held a variety of posts in different departments of the British Government, including a period as Private Secretary to the Secretary of State for Defense. He is co-founder of The Ideas Partnership, a volunteer-based non-governmental organization stimulating and supporting projects in minority inclusion, education, the environment and cultural heritage. He has published analytical writing on south-eastern Europe and the history of international intervention in the region. He is also the author of a series of historical novels, and occasionally a translator of Albanian poetry.

Robert Wilton, iu bashkua me Prezencës se OSBE-së në maj 2013.
Ai ishte Këshilltar i Kryeministrit të Kosovës nga viti 2006 deri në vitin 2008 dhe nga viti 2010 deri në 2012 Drejtues i Politikave për misionin ndërkombëtar që mbikëqyr zbatimin e paketës së pavarësisë së Kosovës. Ai ka mbajtur një sërë postesh në departamente të ndryshme të Qeverisë Britanike, duke përfshirë nje periudhë si Sekretar Privat i Sekretarit të Shtetit për Mbrojtjen. Ai është bashkë-themelues i “The Ideas Partnership”, një organizatë joqeveritare me bazë vullnetare që stimulon dhe mbështet projekte në përfshirjen e pakicave, arsimin, mjedisin dhe trashëgiminë kulturore. Ai ka botuar shkrime për Evropën juglindore dhe historinë e ndërhyrjes ndërkombëtare në rajon. Ai është gjithashtu autor i një serie romanesh historike, dhe herë pas here përkthyes i poezisë shqiptare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here